Wednesday, November 25, 2009

Sammy Davis Jr. only had one eye

Happy Thanksgiving, everyone.